Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka i zagadnienia

Zamierzeniem Organizatorów jest uzyskanie zuniwersalizowanego i zogniskowanego spojrzenia na zdolność krajowej administracji publicznej, w jej wymiarze zarówno rządowym jak i samorządowym, pod kątem wyzwań, jakie stawia administracji publicznej państwa członkowskiego i państwa kandydata do Unii Europejskiej prawo europejskie i zdecentralizowany, sieciowy, wielopoziomowy i częściowo deterytorialny sposób wykonywania zadań publicznych, regulowanych prawem europejskim i krajowym. 

Liczymy także na doświadczenia praktyczne środowiska Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie zdolności administracyjnej Ich Urzędów oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zagadnieniami wiodącymi będą:

  1. Cele, zadania oraz aksjologia Unii Europejskiej oraz państwa członkowskiego z perspektywy administracyjnoprawnej (na drodze ku wspólnotowości).
  2. Czynniki i zdolność wykonywania zadań publicznych (krajowych i europejskich) przez administrację publiczną państwa członkowskiego i kandydata do UE - czyli reformy i zmiany oraz samoregulacja i ograniczony formalizm jako wektory administracji publicznej dobrej, inteligentnej, zintegrowanej, sieciowej, wielopoziomowej i deterytorialnej (w świetle wybranych regulacji unijnych i krajowych).
  3. Integracja z europejską przestrzenią edukacyjną i naukową w kontekście profesjonalizacji urzędników państwowych - profity i dysfunkcje wynikające z dotychczasowych uregulowań statusu pracowników administracji publicznej: wyzwania i problemy. 
  4. Znaczenie administracji państwowej (rządowej) i jej obecne materialne i formalne (ustrojowe i proceduralne) dostosowanie (diagnoza stanu obecnego) do wykonywania administracji publicznej UE.
  5. Znaczenie samorządu terytorialnego i jego materialne i formalne (ustrojowe i proceduralne) obecne dostosowanie (diagnoza stanu obecnego) do wykonywania administracji publicznej UE.